/ 85 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
1

. .

1

مدیریت امور ادبی معاونت هنری سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران برگزار می‌کند نهمین دوره‌ی جشنواره‌ی شاعران جوان ایران «شب‌های شهریور» در دو موضوع آزاد و ویژه (فرهنگ قناعت) مهلت ارسال آثار: ٣٠ مهرماه ١٣٨٨ * شاعران جوان ١۵ تا ٣٠ سال مجاز به شرکت در این جشنواره هستند. * اشعار در قالب‌های کلاسیک و نو و به صورت مجزا در جشنواره شرکت داده می‌شوند. * شاعران جوان می‌توانند حداقل ٣ و حداکثر ۵ اثر از تازه‌ترین سروده‌های خود را در موضوع‌های آزاد و ویژه به صورت مجزا به دبیرخانه‌ی جشنواره ارسال نمایند. * زمان برگزاری آئین پایانی جشنواره ١۴ آبان‌ماه ١٣٨٨ خواهد بود. * شرکت‌کنندگان مشخصات کامل، نشانی دقیق پستی و شماره تماس خود را همراه با آثار ارسال نمایند. * شاعران جوان می‌توانند از دو طریق زیر، آثار خود را ارسال نمایند: نشانی پستی دبیرخانه: تهران، بلوار میرداماد، خیابان ١٢ بهمن، کوچه‌ی ١٢ بهمن، پلاک ٢٠، طبقه‌ی پنجم، معاونت هنری سازمان‌فرهنگی‌هنری شهرداری تهران، مدیریت امور ادبی، دبیرخانه‌ی شب‌های شهریور نشانی الکترونیک: shabhayeshahrivar88@gmail.com

1

مدیریت امور ادبی معاونت هنری سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران برگزار می‌کند نهمین دوره‌ی جشنواره‌ی شاعران جوان ایران «شب‌های شهریور» در دو موضوع آزاد و ویژه (فرهنگ قناعت) مهلت ارسال آثار: ٣٠ مهرماه ١٣٨٨ * شاعران جوان ١۵ تا ٣٠ سال مجاز به شرکت در این جشنواره هستند. * اشعار در قالب‌های کلاسیک و نو و به صورت مجزا در جشنواره شرکت داده می‌شوند. * شاعران جوان می‌توانند حداقل ٣ و حداکثر ۵ اثر از تازه‌ترین سروده‌های خود را در موضوع‌های آزاد و ویژه به صورت مجزا به دبیرخانه‌ی جشنواره ارسال نمایند. * زمان برگزاری آئین پایانی جشنواره ١۴ آبان‌ماه ١٣٨٨ خواهد بود. * شرکت‌کنندگان مشخصات کامل، نشانی دقیق پستی و شماره تماس خود را همراه با آثار ارسال نمایند. * شاعران جوان می‌توانند از دو طریق زیر، آثار خود را ارسال نمایند: نشانی پستی دبیرخانه: تهران، بلوار میرداماد، خیابان ١٢ بهمن، کوچه‌ی ١٢ بهمن، پلاک ٢٠، طبقه‌ی پنجم، معاونت هنری سازمان‌فرهنگی‌هنری شهرداری تهران، مدیریت امور ادبی، دبیرخانه‌ی شب‌های شهریور نشانی الکترونیک: shabhayeshahrivar88@gmail.com

1

مدیریت امور ادبی معاونت هنری سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران برگزار می‌کند نهمین دوره‌ی جشنواره‌ی شاعران جوان ایران «شب‌های شهریور» در دو موضوع آزاد و ویژه (فرهنگ قناعت) مهلت ارسال آثار: ٣٠ مهرماه ١٣٨٨ * شاعران جوان ١۵ تا ٣٠ سال مجاز به شرکت در این جشنواره هستند. * اشعار در قالب‌های کلاسیک و نو و به صورت مجزا در جشنواره شرکت داده می‌شوند. * شاعران جوان می‌توانند حداقل ٣ و حداکثر ۵ اثر از تازه‌ترین سروده‌های خود را در موضوع‌های آزاد و ویژه به صورت مجزا به دبیرخانه‌ی جشنواره ارسال نمایند. * زمان برگزاری آئین پایانی جشنواره ١۴ آبان‌ماه ١٣٨٨ خواهد بود. * شرکت‌کنندگان مشخصات کامل، نشانی دقیق پستی و شماره تماس خود را همراه با آثار ارسال نمایند. * شاعران جوان می‌توانند از دو طریق زیر، آثار خود را ارسال نمایند: نشانی پستی دبیرخانه: تهران، بلوار میرداماد، خیابان ١٢ بهمن، کوچه‌ی ١٢ بهمن، پلاک ٢٠، طبقه‌ی پنجم، معاونت هنری سازمان‌فرهنگی‌هنری شهرداری تهران، مدیریت امور ادبی، دبیرخانه‌ی شب‌های شهریور نشانی الکترونیک: shabhayeshahrivar88@gmail.com

1

مدیریت امور ادبی معاونت هنری سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران برگزار می‌کند نهمین دوره‌ی جشنواره‌ی شاعران جوان ایران «شب‌های شهریور» در دو موضوع آزاد و ویژه (فرهنگ قناعت) مهلت ارسال آثار: ٣٠ مهرماه ١٣٨٨ * شاعران جوان ١۵ تا ٣٠ سال مجاز به شرکت در این جشنواره هستند. * اشعار در قالب‌های کلاسیک و نو و به صورت مجزا در جشنواره شرکت داده می‌شوند. * شاعران جوان می‌توانند حداقل ٣ و حداکثر ۵ اثر از تازه‌ترین سروده‌های خود را در موضوع‌های آزاد و ویژه به صورت مجزا به دبیرخانه‌ی جشنواره ارسال نمایند. * زمان برگزاری آئین پایانی جشنواره ١۴ آبان‌ماه ١٣٨٨ خواهد بود. * شرکت‌کنندگان مشخصات کامل، نشانی دقیق پستی و شماره تماس خود را همراه با آثار ارسال نمایند. * شاعران جوان می‌توانند از دو طریق زیر، آثار خود را ارسال نمایند: نشانی پستی دبیرخانه: تهران، بلوار میرداماد، خیابان ١٢ بهمن، کوچه‌ی ١٢ بهمن، پلاک ٢٠، طبقه‌ی پنجم، معاونت هنری سازمان‌فرهنگی‌هنری شهرداری تهران، مدیریت امور ادبی، دبیرخانه‌ی شب‌های شهریور نشانی الکترونیک: shabhayeshahrivar88@gmail.com

1

مدیریت امور ادبی معاونت هنری سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران برگزار می‌کند نهمین دوره‌ی جشنواره‌ی شاعران جوان ایران «شب‌های شهریور» در دو موضوع آزاد و ویژه (فرهنگ قناعت) مهلت ارسال آثار: ٣٠ مهرماه ١٣٨٨ * شاعران جوان ١۵ تا ٣٠ سال مجاز به شرکت در این جشنواره هستند. * اشعار در قالب‌های کلاسیک و نو و به صورت مجزا در جشنواره شرکت داده می‌شوند. * شاعران جوان می‌توانند حداقل ٣ و حداکثر ۵ اثر از تازه‌ترین سروده‌های خود را در موضوع‌های آزاد و ویژه به صورت مجزا به دبیرخانه‌ی جشنواره ارسال نمایند. * زمان برگزاری آئین پایانی جشنواره ١۴ آبان‌ماه ١٣٨٨ خواهد بود. * شرکت‌کنندگان مشخصات کامل، نشانی دقیق پستی و شماره تماس خود را همراه با آثار ارسال نمایند. * شاعران جوان می‌توانند از دو طریق زیر، آثار خود را ارسال نمایند: نشانی پستی دبیرخانه: تهران، بلوار میرداماد، خیابان ١٢ بهمن، کوچه‌ی ١٢ بهمن، پلاک ٢٠، طبقه‌ی پنجم، معاونت هنری سازمان‌فرهنگی‌هنری شهرداری تهران، مدیریت امور ادبی، دبیرخانه‌ی شب‌های شهریور نشانی الکترونیک: shabhayeshahrivar88@gmail.com مدیریت امور ادبی معاو

1

مدیریت امور ادبی معاونت هنری سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران برگزار می‌کند نهمین دوره‌ی جشنواره‌ی شاعران جوان ایران «شب‌های شهریور» در دو موضوع آزاد و ویژه (فرهنگ قناعت) مهلت ارسال آثار: ٣٠ مهرماه ١٣٨٨ * شاعران جوان ١۵ تا ٣٠ سال مجاز به شرکت در این جشنواره هستند. * اشعار در قالب‌های کلاسیک و نو و به صورت مجزا در جشنواره شرکت داده می‌شوند. * شاعران جوان می‌توانند حداقل ٣ و حداکثر ۵ اثر از تازه‌ترین سروده‌های خود را در موضوع‌های آزاد و ویژه به صورت مجزا به دبیرخانه‌ی جشنواره ارسال نمایند. * زمان برگزاری آئین پایانی جشنواره ١۴ آبان‌ماه ١٣٨٨ خواهد بود. * شرکت‌کنندگان مشخصات کامل، نشانی دقیق پستی و شماره تماس خود را همراه با آثار ارسال نمایند. * شاعران جوان می‌توانند از دو طریق زیر، آثار خود را ارسال نمایند: نشانی پستی دبیرخانه: تهران، بلوار میرداماد، خیابان ١٢ بهمن، کوچه‌ی ١٢ بهمن، پلاک ٢٠، طبقه‌ی پنجم، معاونت هنری سازمان‌فرهنگی‌هنری شهرداری تهران، مدیریت امور ادبی، دبیرخانه‌ی شب‌های شهریور نشانی الکترونیک: shabhayeshahrivar88@gmail.com

1

. .

1

مدیریت امور ادبی معاونت هنری سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران برگزار می‌کند نهمین دوره‌ی جشنواره‌ی شاعران جوان ایران «شب‌های شهریور» در دو موضوع آزاد و ویژه (فرهنگ قناعت) مهلت ارسال آثار: ٣٠ مهرماه ١٣٨٨ * شاعران جوان ١۵ تا ٣٠ سال مجاز به شرکت در این جشنواره هستند. * اشعار در قالب‌های کلاسیک و نو و به صورت مجزا در جشنواره شرکت داده می‌شوند. * شاعران جوان می‌توانند حداقل ٣ و حداکثر ۵ اثر از تازه‌ترین سروده‌های خود را در موضوع‌های آزاد و ویژه به صورت مجزا به دبیرخانه‌ی جشنواره ارسال نمایند. * زمان برگزاری آئین پایانی جشنواره ١۴ آبان‌ماه ١٣٨٨ خواهد بود. * شرکت‌کنندگان مشخصات کامل، نشانی دقیق پستی و شماره تماس خود را همراه با آثار ارسال نمایند. * شاعران جوان می‌توانند از دو طریق زیر، آثار خود را ارسال نمایند: نشانی پستی دبیرخانه: تهران، بلوار میرداماد، خیابان ١٢ بهمن، کوچه‌ی ١٢ بهمن، پلاک ٢٠، طبقه‌ی پنجم، معاونت هنری سازمان‌فرهنگی‌هنری شهرداری تهران، مدیریت امور ادبی، دبیرخانه‌ی شب‌های شهریور نشانی الکترونیک: shabhayeshahrivar88@gmail.com

1

مدیریت امور ادبی معاونت هنری سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران برگزار می‌کند نهمین دوره‌ی جشنواره‌ی شاعران جوان ایران «شب‌های شهریور» در دو موضوع آزاد و ویژه (فرهنگ قناعت) مهلت ارسال آثار: ٣٠ مهرماه ١٣٨٨ * شاعران جوان ١۵ تا ٣٠ سال مجاز به شرکت در این جشنواره هستند. * اشعار در قالب‌های کلاسیک و نو و به صورت مجزا در جشنواره شرکت داده می‌شوند. * شاعران جوان می‌توانند حداقل ٣ و حداکثر ۵ اثر از تازه‌ترین سروده‌های خود را در موضوع‌های آزاد و ویژه به صورت مجزا به دبیرخانه‌ی جشنواره ارسال نمایند. * زمان برگزاری آئین پایانی جشنواره ١۴ آبان‌ماه ١٣٨٨ خواهد بود. * شرکت‌کنندگان مشخصات کامل، نشانی دقیق پستی و شماره تماس خود را همراه با آثار ارسال نمایند. * شاعران جوان می‌توانند از دو طریق زیر، آثار خود را ارسال نمایند: نشانی پستی دبیرخانه: تهران، بلوار میرداماد، خیابان ١٢ بهمن، کوچه‌ی ١٢ بهمن، پلاک ٢٠، طبقه‌ی پنجم، معاونت هنری سازمان‌فرهنگی‌هنری شهرداری تهران، مدیریت امور ادبی، دبیرخانه‌ی شب‌های شهریور نشانی الکترونیک: shabhayeshahrivar88@gmail.com